Про нас

Створення Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України (далі – Центр) тісно пов’язане із становленням служби наукової медичної інформації в Україні. Наказом МОЗ УРСР від 11.03.1969 р. № 131 «Про створення Республіканського відділу науково-медичної інформації» на базі Київського науково-дослідного інституту клінічної медицини імені акад. М.Д. Стражеско був створений Республіканський відділ науково-медичної інформації.

Наступним кроком стала організація єдиного Республіканського центру науково-медичної інформації МОЗ УРСР відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР від 30.12.1975 р. № 682. Цим наказом Центр підпорядковувався Вченій раді МОЗ УРСР та одному із заступників міністра, йому також був наданий статус науково-дослідного інституту. Керівником Центру було призначено видатного науковця, доктора медичних наук, професора Уваренка Анатолія Родіоновича, який написав 12 монографій і підготував 120 кандидатів і докторів наук.

Сучасну назву Центр отримав згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13.02.1996 р. № 25 «Про створення Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи («Укрмедпатентінформ»).

Протягом 2007-11 років Центром керував доктор медичних наук, професор Чебан Василь Іванович.

З 2011 року по 2017 рік Центр очолював кандидат медичних наук Горбань Андрій Євгенович.

З 2017 року по 2018 Центр очолювала  кандитат медичних наук Закрутько Леся Іллівна.

 

З 2018 року Центр очолює в.о. директора Мислицький Олесь Валентинович.

 

Центр є головною виробничою та науково-дослідною установою медичної галузі з проблем формування та використання наукової медичної інформації, науково-інформаційних ресурсів та інших проблем медичного наукознавства. До структури Центру входять 4 наукових відділи: відділ дослідження власних та міжнародних наукометричних медичних інформаційних джерел, відділ дослідження патентно-ліцензійної роботи в сфері охорони здоров’я України, відділ дослідження та розвитку електронних інформаційних технологій в сфері охорони здоров’я України та відділ експертиз засобів науково-медичної комунікації та планування науково-медичних форумів (госпрозрахунковий).

Основні напрями роботи Центру: науково-дослідний, науково-інформаційний, інноваційний та організаційно-методичний.

Наукова діяльність Центру визначається виконанням науково-дослідних робіт, що охоплюють проблеми: підвищення ефективності використання науково-інформаційних ресурсів при виконанні наукових досліджень у сфері охорони здоров’я України; загального вивчення наукових інформаційних ресурсів; розробки науково обґрунтованих технологій підготовки та видання засобів наукової комунікації; наукової розробки і вдосконалення технологій науково-інформаційної та патентно-ліцензійної роботи в сфері; наукових досліджень з проблем інформатики, документалістики, наукознавства, соціальної гігієни та організації охорони здоров’я.

Науково-інформаційна діяльність є головним напрямом роботи Центру, який здійснює науково-інформаційне забезпечення інформаційних потреб керівництва сфери охорони здоров’я України; видає Медичний реферативний журнал, що включає розділи з найголовніших медичних дисциплін; комплектує довідково-інформаційний фонд і розробляє нові інформаційні технології.

Центр координує наукові дослідження та практичну реалізацію проблем наукознавства. Щорічно Центр організовує та проводить наукові конференції-семінари з медичного наукознавства, зокрема з проблем реалізації інноваційної політики у сфері патентного забезпечення наукових досліджень, «доказової медицини», використання науково-інформаційних ресурсів.

Згідно з основною діяльністю, Центр надає наступні платні послуги:

1) З опрацювання первинного матеріалу інформаційного листа що не містить патентованих назв лікарських засобів, медичної техніки, виробів медичного призначення на відповідність вимогам законодавства України та галузевої нормативної бази, підготовка до тиражування, організація розсилки адресатам.

2) З опрацювання первинного матеріалу інформаційного листа що містять патентовані назви лікарських засобів, медичної техніки, виробів медичного призначення на відповідність вимогам законодавства України та галузевої нормативної бази, підготовка до тиражування, організація розсилки адресатам.

3) З опрацювання первинного матеріалу методичних рекомендацій що не містять патентованих назв лікарських засобів, медичної техніки, виробів медичного призначення на відповідність вимогам законодавства України та галузевої нормативної бази.

4) З опрацювання первинного матеріалу методичних рекомендацій що містять патентовані назви лікарських засобів, медичної техніки, виробів медичного призначення на відповідність вимогам законодавства України та галузевої нормативної бази.

5) За обробку заявки до переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я України, що не містить патентованих назв лікарських засобів, медичної техніки, виробів медичного призначення на відповідність вимогам законодавства України та галузевої нормативної бази.

6) За обробку заявки до переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я України, що містить патентовані назви лікарських засобів, медичної техніки, виробів медичного призначення на відповідність вимогам законодавства України та галузевої нормативної бази.

7) З обробки заявки до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій та Реєстру медичних виставок на відповідний рік.

8) З опрацювання інформаційного листа про зміну дат, місць проведення, зміна назви чи додаткове внесення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на відповідний рік, підготовка до тиражування, організація розсилки адресатам.

9) З опрацювання інформаційного листа про проведення медичної виставки, підготовка до тиражування, організація розсилки адресатам.

 
Нормативно-правовий акт, що визначає право надання платних послуг: Постанова Кабінету Міністрів від 28.07.2003 р. № 1180 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами».

 

Основні завдання Центру:

1)     наукові дослідження з проблем інформатики, науковедення, соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України;

2)     науково-інформаційне забезпечення наукових розробок та процесів управління сферою охорони здоров’я України;

3)     розробка та удосконалення автоматизованої системи наукової медичної інформації, сприяння у створенні спеціалізованих проблемно-орієнтованих систем наукової медичної інформації;

4)     підготовка та видання наукових інформаційних матеріалів, у тому числі наукових оглядів, методичних рекомендацій, інформаційних листів, тощо;

5)     формування Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, узагальнення результатів проведення даних форумів, аналіз ефективності їх результатів;

6)     сприяння у впровадженні в практику досягнень і нововведень медичної науки шляхом науково-інформаційного та комунікаційного забезпечення інноваційних процесів (видання Реєстру галузевих нововведень);

7)     розвиток внутрішнього і зовнішнього ринку інформаційної продукції та послуг з метою його поступової інтеграції у відповідні світові бази даних;

8)     встановлення науково-інформаційних зв’язків з вітчизняними та зарубіжними органами наукової медичної інформації.

Для реалізації основних завдань в структурі Центру створені Відділи:

1) Відділ досліджень електронних інформаційних ресурсів та патентно-ліцензійної роботи в сфері охорони здоров’я України.

2) Відділ експертиз засобів науково-медичної комунікації, планування науково-медичних форумів та стандартизації інформаційних технологій в сфері охорони здоров’я України.

Коментування вимкнено.